ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПРАВО
ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ

Пострадали сте при злополуки, здравето ви е увредено следствие на работата ви или искате да запазите имуществото си?

Особени и непредвидени обстоятелства, които могат да объркат целия ви живот!

Ние от Правна кантора “ Николова“ ще ви съдействаме да получите защита или справедливо обезщетение!

Проявление на основния правен принцип, че всеки носи отговорност за своите действия е нормата на чл. 45 от Закона за задълженията и договорите, в която се казва, че всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму. Задължението за поправяне на вредите, произтичащо от деликтната /извъндоговорна/ отговорност, като вид гражданска отговорност, има обезщетителен характер и при липсата на доброволното му реализиране за удовлетворяване на увредения, последният разполага с възможност за правна защита, предоставена от наша страна.

 

ПО КАКЪВ НАЧИН:

След като се запознаем с казуса, ние се ангажираме с компетентни съвети и вместо вас осъществяваме комуникация с държавни и общински органи и с всички отговорни за случилото се лица като предявяваме претенции за изплащане на справедливи обезщетения за причинените вреди или съблюдаваме присъдените обезщетения да отговарят на принципите за справедливост.

Предоставяме компетентност и решения относно настъпили трудови злополуки и възможност за репариране на причинените вреди.

Съдействаме за сключване на извънсъдебни и съдебни споразумения при пълна защита на интересите на клиентите ни. Изготвяме писмена претенция за получаване на справедливо обезщетение от застрахователна компания или писмено възражение до застраховател срещу постановен от него отказ за изплащане на застрахователно обезщетение или на писмено искане за доплащане, в случай на платено от него обезщетение с по-ниска стойност от дължимото по застрахователната полица.

Правни консултации и процесуално представителство по съдебни дела срещу застраховател, в случай на възникване на съдебен спор относно дължимостта и справедливостта на застрахователното обезщетение.

Нашите юристи и адвокати имат натрупан опит по ликвидация на щети, определяне на застрахователни обезщетения и регресни искове, въз основа на натрупания опит и ежедневна практика в областта на застрахователното право.

Ние ви предлагаме компетентни правни услуги чрез правни консултации и правна защита на вашите интереси и  представителство пред съответните застрахователни компании, правозащтини и правоохранителни органи, и като ваши процесуални представители по съдебни дела със застрахователен характер.

Осъществяваме процесуално представителство пред всички съдебни инстанции  по дела за обезщетения за настъпили вреди от всякакъв характер.

НАШИЯТ ЕКИП

Адвокат Елена Николова
Елена Николова
Юрист Росица Иванова-Кръстанова
Росица Иванова-Кръстанова
Пенка Георгиева
Маргарита Андонова