АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА ЗА ВРЕДИ

Имате мечти но административните процедури ви обезсърчават или администрацията ви е нанесла вреди с  поведението си?

Често срещани ситуации, които поставят на изпитание всеки човек, било то  предприемач или обикновен гражданин.

Ние от Правна кантора “НИКОЛОВА“ ще ви помогнем като действаме вместо вас!    

Оказваме съдействие на своите клиенти като ги консултираме по всички процеси по издаване на административни актове, включително сертификати, лицензи и разрешителни. Подготвяме вместо вас необходимите документи с оглед провеждане на административноправни процедури в различни сфери на административен контрол вкл. процедури по закона за устройство на територията, миграционното право и недвижими имоти. Представляваме ви пред всички нива на държавната и общинската администрация, както и пред съдебните инстанции до самия завършек на съответната административноправна процедура.

 

ПО КАКЪВ НАЧИН:

 • След възлагане на случая, ние се ангажираме с компетентно и юридически издържано становище по законосъобразността на издадени срещу вас наказателни постановления за наложени глоби от страна на различни институции като МВР/КАТ, РДНСК, РИОКОЗ, общински органи и други.
 • Вместо вас изготвяме документи за обжалване на наказателни постановления по административен и съдебен ред.
 • Съблюдаваме законосъобразното провеждане на административните процедури, като съдействаме на гражданите, претърпели вреди от незаконосъобразна дейност на държавните органи и длъжностни лица.
  Съгласно чл. 7 от Конституцията на Република България държавата отговаря за вреди, причинени от незаконни актове или действия на нейни органи и длъжностни лица, за което вредоносно поведение се дължи присъдено от съда обезщетение. Условие за допустимост на иска за вреди от незаконосъобразна дейност на правозащитните органи е извършване на някое от следните действия:
 • задържане под стража, включително и като мярка за неотклонение, когато то е отменено поради липса на законно основание;
 • обвинение в извършване на престъпление, ако лицето бъде оправдано или ако образуваното наказателно производство бъде прекратено поради това, че деянието не е извършено от лицето или че извършеното деяние не е престъпление, или поради това, че наказателното производство е образувано, след като наказателното преследване е погасено по давност или деянието е амнистирано;
 • осъждане на наказание по Наказателния кодекс или налагане на административно наказание, когато лицето бъде оправдано или административното наказание отменено;
 • прилагане от съда на задължително настаняване и лечение или принудителни медицински мерки, когато те бъдат отменени поради липса на законно основание;
 • прилагане от съда на административна мярка, когато решението му бъде отменено като незаконосъобразно;
 • изпълнение на наложено наказание над определения срок или размер;
 • използване на специални разузнавателни средства.

Във всички случаи обезщетение за вреди от тези незаконни действия или актове може да се иска след тяхното отменяване по съответния ред. Това отменяване представлява началната дата на изискуемост на вземанията за вреди.

Ищец може да бъде увреденият гражданин или неговите наследници, като за неимуществени вреди правото да се търси отговорност се наследява, само когато искът е предявен пред съда от самия увреден.

Ние от Правна кантора “Николова“ работим в защита на вашите права за своевременно и справедливо обезщетение за причинените ви вреди.

НАШИЯТ ЕКИП

Адвокат Елена Николова
Елена Николова
Юрист Росица Иванова-Кръстанова
Росица Иванова-Кръстанова
Пенка Георгиева
Маргарита Андонова