НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО
ПОЛИЦЕЙСКО ПРАВО

Обвинени сте в извършването на престъпление или сте жертва на престъпление или на полицейски произвол?

Моменти, които поставят на изпитание човешкото здраве и психическа устойчивост.

Ние от Правна кантора “НИКОЛОВА“ ще ви защитим, защото всеки има право на справедлив процес!

Предоставяме защита и представителство още преди  започване на наказателното преследване.

 

ПО КАКЪВ НАЧИН:

Ние ще ви помогнем във всички фази на наказателния процес, от момента на образуваната проверка по Закона за съдебната власт до постановяване на съдебното решение. Екипът ни предоставя  консултации, защита и представителство при:

–  защита правата и законните интереси от момента на  задържане от полицейските органи;

–  налагане на мярка за неотклонение „ ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА, както и други мерки за процесуална принуда;

– извършване на процесуални действия  в  досъдебната фаза на наказателния процес;

Осигуряваме съдебна защита по обвинения в различни престъпления, касаещи наказателно право – престъпления против собствеността, престъпления против личността, ОПГ, финансови и  данъчни престъпления, митнически режим, престъпления против реда и общественото спокойствие, общоопасни престъпления  и др.

Съдействаме за сключване на споразумения за решаване на наказателни дела, както и за  провеждане на съкратено съдебно следствие. Водим дела за реабилитация на осъдени лица.

Предоставяме съдействие и защита на пострадалите от престъпление като – изготвяне на жалби, тъжби и сигнали  до полицията, прокуратурата и др. компетентни органи;

В хода на процеса от името на пострадалите лица предявяваме граждански искове за парични обезщетения във връзка с претърпени вреди от извършеното престъпление, включително съдействаме за събиране на присъдените обезщетения по принудителен ред;

Съдействаме по наказателни дела от частен характер и публично-частен характер.

Предоставяме адвокатска защита на свидетели. Искането на свидетеля да се конултира с адвокат е задължително за разследващия орган и съда.

Предоставяме  защита на лица, обект на полицейски произвол!

Защита при полицейско задържанеза срок от 24 ч. по чл.63 от  ЗМВР.

Защита при упражняване на полицейски правомощия –полицейски разпореждания, протоколи за полицейски обиск, криминална регистрация, идентификация на лице, използване на физическа сила и помощни средства.

НАШИЯТ ЕКИП

Адвокат Елена Николова
Елена Николова
Юрист Росица Иванова-Кръстанова
Росица Иванова-Кръстанова
Пенка Георгиева
Маргарита Андонова