МИГРАЦИЯ
ДИСКРИМИНАЦИЯ

Вие сте чужденец или имате приятели чужденци, които искат да живеят и да се развиват в България, но срещат административни пречки или се чувствате дискриминиран в собствената си страна?

Екипът на Правна кантора „ НИКОЛОВА“ сме готови да окажем нужното съдействие!

Услугите на адвокат по бежанско и миграционно право или в случаи на дискриминация  могат да потрябват, както на чужденец, така и на български гражданин. И в най- объркващи  ситуации и казуси с висока степен на сложност, ние ще ви помогнем!

 

ПО КАКЪВ НАЧИН:

Предоставяме правни консултации относно издаване на визи за дългосрочно пребиваване в Република България на чужденци.

Съдействие пред Дирекция „Миграция“ на МВР за подаване на документи и получаване на разрешения за продължително, дългосрочно и постоянно пребиваване на чужденци в България, както и продължително и постоянно пребиваване на граждани на ЕС в България и на членовете на техните семейства.

Правни консултации и съдействие при:

  • кандидатстване за българско гражданство;
  • изграждане на бизнес организация на чужденец в България – клон на чуждестранен търговец, регистрация на търговско дружество, търговско представителство на чуждестранен търговец;
  • сключване на трудови договори с чужденци и трудови договори с граждани на ЕС в България;
  • пребиваване на чужденец в България като член на семейството на български гражданин;
  • Съставяне на акт за раждане на дете – български гражданин, когато детето е родено в чужбина;
  • Регистриране на граждански брак на български гражданин, сключен в чужбина
  • получаване на виза;

И в непредвидени ситуации можете да се доверите на нашият екип при:

– отказ за закрила, за  получаване на удостоверение за български произход, за получаване на виза, за придобиване на българско гражданство;

– заповед за настаняване в СДВНЧ или за напускане на страната;

– призовка от  Миграция или от Административен съд;

В такива положения човек обикновено е объркан и не знае, как да отговаря на зададените му въпроси. Така че не е нужно да отлагате обаждането до специалист, защото последствията могат да бъдат съвършено непредсказуеми.

Нашата кантора специализира и в проблемите на дискриминацията.

Нормативният акт, регулиращ материята свързана с дискриминацията е Законът за защита от дискриминация, в сила от 01.01.2004 г. Целта на закона е да осигури на всяко лице правото на равенство пред закона, равенство в третирането и във възможностите за участие в обществения живот, ефективна защита срещу дискриминацията. Понастоящем Закона за защита от дискриминация допуска две алтернативни  процедури за защита от дискриминация – пред съд (Районен съд) и пред Комисията за защита от дискриминация. И двете производства са освободени от държавни такси, производството пред Комисията завършва с административен акт, който подлежи на обжалване пред Административен съд, а производството пред съда – по реда на инстанционния контрол пред горестоящия съд.

Разликата в двете процедури е в това, че Комисията не може да присъжда обезщетение и не присъжда сторени адвокатски разноски, докато съдът може да присъди такива. Друга разлика е, че Комисията може служебно да събира доказателства, да изисква данни, поема пътни разноски на страни и свидетели.

Нашият екип предлага  съдействие и  защита и по двете процедури.

Помнете, че колкото по-рано се обърнете за консултация към адвокат, толкова по-леко ще се сдобиете с положителен резултат по Вашия проблем!

НАШИЯТ ЕКИП

Адвокат Елена Николова
Елена Николова
Юрист Росица Иванова-Кръстанова
Росица Иванова-Кръстанова
Пенка Георгиева
Маргарита Андонова