ОБЩО ПРАВНО
И СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

Вие сте юридическо лице, фокусирани сте в постигане на поставените цели, но изпитвате затруднение в счетоводно-правното обслужване на дружеството?

Правна кантора “Николова” има решение за Вашите затруднения!

Абонаментното счетоводно и правно  обслужване е форма на обслужване, при която за определен период от време (отчетен период) се предоставят всички необходими за нормалното функциониране дейността на клиента правни и счетоводни услуги. Заплащането на услугите в рамките на абонаментния договор за правно и счетоводно обслужване става за всеки отчетен период, независимо от броя на конкретно предоставените услуги за периода, включени в абонамента.


ПО КАКЪВ НАЧИН:

ПЪЛНОТО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ИЛИ ЮЛНЦ СЕ ИЗРАЗЯВА В СЛЕДНОТО:

 

 1. ОСИГУРЯВАНЕ НА АДВОКАТ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕГОВОРИ;
 2. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПИСМЕНИ И УСТНИ СТАНОВИЩА ПО ВСИЧКИ ПРАВНИ И СЧЕТОВОДНИ ВЪПРОСИ КОИТО ИНТЕРЕСУВАТ ДРУЖЕСТВОТО;
 3. ПРЕГЛЕД, ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПЪЛНЕНИЕ ИЛИ СЪСТАВЯНЕ НА НОВИ ВЪТРЕШНО ФИРМЕНИ ДОКУМЕНТИ (образци на договори, общи условия, правилник за вътрешния трудов ред, етичен кодекс).
 4. СЪСТАВЯНЕ И ПРОВЕРКА НА ТЪРГОВСКИ ДОГОВОРИ, КАКТО И СЪСТАВЯНЕ НА ОБЩИ УСЛОВИЯ, РАМКОВИ СПОРАЗУМЕНИЯ, АНЕКСИ И ДР.;
 5. ИЗГОТВЯНЕ НА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ И АНЕКСИ КЪМ ТЯХ, ДЛЪЖНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЗАПОВЕДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ, УВОЛНЕНИЕ;
 6. ОБРАЗУВАНЕ И ВОДЕНЕ НА СЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА ЗА ЗАЩИТА ИНТЕРЕСИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. СЪГЛАСНО НАРЕДБА №1 НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ДЕЛА СЕ ДЪЛЖИ ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖНЕДИЕ НА АДВОКАТ.
 7. ЦЯЛОСТНО ПРОУЧВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЕДНО ЛИЦЕ (справка в имотния регистър, проучване на фирмения статус, преглед на Регистъра за обществени поръчки за сключени договори);
 8. ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАПОВЕДНИ ПРОИЗВОДСТВА И ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ НА КЛИЕНТИТЕ;
 9. ИЗГОТВЯНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ И ВПИСВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО ПАРТИДАТА НА ТЪРГОВЦИТЕ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР, ПРОМЯНА, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР,ДОГОВОРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА НА ДРУЖЕСТВОТО, (подготовка на документи за общи събрания на съдружниците или акционерите, покани, списъци на присъстващите, протоколи за взетите решения), ЕВЕНТУАЛНО НАШЕ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЯТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И ДР.

 

КАНТОРАТА ПРЕДЛАГА ПЪЛНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ, КОЕТО ВКЛЮЧВА:

 

 1. ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ;
 2. ОБРАБОТКАНА СТАРИ ПЕРИОДИ;
 3. РЕГИСТРАЦИЯ ПО ДДС НА НОВОРЕГИСТРИРАНА ФИРМА БЕЗ ДА Е ЗАПОЧНАЛА ДЕЙНОСТ
 4. СЧЕТОВОДНИ ДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ;
 5. ПРОВЕРКИ ОТ ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА, НОИ И НАП;
 6. СЧЕТОВОДНИ ОДИТИ;

КОНКРЕТНИТЕ ЦЕНИ СЕ ДОГОВАРЯТ С ВСЕКИ КЛИЕНТ СПОРЕД ХАРАКТЕРА НА ФИРМЕНАТА ДЕЙНОСТ, ОБОРОТА И ДОКУМЕНТООБОРОТА.

     ДОКУМЕНТ Е ПРИХОДНА ФАКТУРА, РАЗХОДНА ФАКТУРА, ДЕБИТНО ИЗВЕСТИЕ, КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ, БАНКОВА ТРАНЗАКЦИЯ, МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ОТ КАСОВ АПАРАТ, ПРИХОДЕН КАСОВ ОРДЕР,РАЗХОДЕН КАСОВ ОРДЕР,СМЕТКИ ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ,ПРОТОКОЛИ И ДРУГИ.

    БАНКОВА ТРАНЗАКЦИЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПЛАТЕЖНО ЗА ОСИГУРОВКИ, ЗАПЛАТА НА СЛУЖИТЕЛ, ПОЛУЧЕНА СУМА ОТ КЛИЕНТА, ПЛАТЕНА НА ДОСТАВЧИК СУМА, ИЗТЕГЛЕНА, ВНЕСЕНА СУМА.

Извън абонамента остава извършването и заплащането на услугите, изрично изключени от страните по договора от обхвата на абонамента.

Услуги, извън абонамента са тези  услуги, които по съгласие на страните се осъществяват при условията на отделно заплащане на база подписан бланков договор за правна помощ от адвокатски кочан.

Минимален срок на абонамента с оглед необходимостта от събиране на пълна информация относно състоянието на клиента и неговите правни проблеми, както и създаване на необходимата организация по решаването им, то минималният срок на абонамента е 1 (една) календарна година, считано от деня на влизане в сила на договора.

Отчетни периоди и отчети при абонамента: Отчетните периоди са периодите в рамките срока на договора, за които се предоставят съответните услуги по абонамента и се заплаща отделното договорено абонаментно възнаграждение. Минималният отчетен период е един месец, а максималният три месеца. При абонамента се предоставят задължително на клиента тримесечни отчети, за разходваните средства, извършените услуги в абонамента и услугите извън абонамента, движението на делата и техния резултат.

НАШИЯТ ЕКИП

Адвокат Елена Николова
Елена Николова
Юрист Росица Иванова-Кръстанова
Росица Иванова-Кръстанова
Пенка Георгиева
Маргарита Андонова