Кантората предлага правно и счетоводно обслужване на справедливи цени. Възнаграждението се определя свободно в писмен договор за правна помощ между адвокат и клиент в зависимост от обема на работата, сложността на конкретния случай, професионалния опит и компетентност по възложения казус и др. подобни, но не може да бъде по-малък от посочения в

Наредба 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

При възлагане на поръчка клиентът заплаща предварително прогнозните такси, деловодните и командировъчни разноски (ако има такива), както и цялото възнаграждение или аванс в размер от 20 до 50% от него. След изпълнение на поръчката клиентът заплаща останалата част от възнаграждението, като страните изчисляват окончателния размер на платените такси и разноски с цел да се прихванат, респективно доплатят.

При възлагане на поръчка за водене на дело (процесуално представителство) пред съд хонорарът се уговаря предварително поотделно за всяка инстанция. Уговореният хонорар включва два компонента: авансово заплащане на първоначален хонорар за една инстанция в пълен размер и последващо заплащане на допълнителен (резултативен) хонорар – платим само при успех на делото.

По правило разноските (включително първоначалния хонорар) се присъждат на страната, която губи делото. Но клиентите не могат да разчитат безусловно на това, тъй като загубилият делото може да няма средства да заплати разноските или пък искът да бъде уважен частично, в който случай разноските се определят съразмерно с уважената част. Освен това съдът с решението си може да определи разноски за възнаграждение в размер, който не съвпада с договорения.

Ако клиент се откаже без основателни причини от по-нататъшно изпълнение на възложената работа, внесеното от него възнаграждение не се връща. В този случай на връщане подлежат неизползваните, но платени от клиента суми за разноски. Ако се постигне доброволно извънсъдебно уреждане на спора или делото приключи със спогодба между страните, платените адвокатски хонорари не се връщат.

ЦЕНИ НА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

ВИД КЛИЕНТИ

ЦЕНИ

СЧЕТОВОДНИ У-ГИ ЗА ФИРМИ С ДО 20 ДОКУМЕНТА МЕСЕЧНО НЕРЕГИСТРИРАНИ ПО ДДС

120,00 лв.

СЧЕТОВОДНИ У-ГИ ЗА ФИРМИ С ОТ 20 ДО 40 ДОКУМЕНТА МЕСЕЧНО НЕРЕГИСТРИРАНИ ПО ДДС

140,00 лв.

СЧЕТОВОДНИ У-ГИ ЗА ФИРМИ С ОТ 41 ДО 80 ДОКУМЕНТА МЕСЕЧНО НЕРЕГИСТРИРАНИ ПО ДДС

185,00 лв.

СЧЕТОВОДНИ У-ГИ ЗА ФИРМИ С ОТ 81 ДО 120 ДОКУМЕНТА МЕСЕЧНО НЕРЕГИСТРИРАНИ ПО ДДС

240,00 лв.

СЧЕТОВОДНИ У-ГИ ЗА ФИРМИ С НАД 121 ДОКУМЕНТА МЕСЕЧНО НЕРЕГИСТРИРАНИ ПО ДДС

ПО ДОГОВАРЯНЕ

СЧЕТОВОДНИ У-ГИ ЗА ФИРМИ С ДО 20 ДОКУМЕНТА МЕСЕЧНО РЕГИСТРИРАНИ ПО ДДС

165.00 лв.

СЧЕТОВОДНИ У-ГИ ЗА ФИРМИ С ОТ 20 ДО 40 ДОКУМЕНТА МЕСЕЧНО РЕГИСТРИРАНИ ПО ДДС

195.00 лв.

СЧЕТОВОДНИ У-ГИ ЗА ФИРМИ С ОТ 41 ДО 80 ДОКУМЕНТА МЕСЕЧНО РЕГИСТРИРАНИ ПО ДДС

260,00 лв.

СЧЕТОВОДНИ У-ГИ ЗА ФИРМИ С ОТ 81 ДО 120 ДОКУМЕНТА МЕСЕЧНО НЕРЕГИСТРИРАНИ ПО ДДС

330,00 лв.

СЧЕТОВОДНИ У-ГИ ЗА ФИРМИ С ОТ 121 ДО 200 ДОКУМЕНТА МЕСЕЧНО НЕРЕГИСТРИРАНИ ПО ДДС

520,00 лв.

СЧЕТОВОДНИ У-ГИ ЗА ФИРМИ С НАД 200 ДОКУМЕНТА МЕСЕЧНО НЕРЕГИСТРИРАНИ ПО ДДС

ПО ДОГОВАРЯНЕ

ВАЖНО!

ДОКУМЕНТ Е ПРИХОДНА ФАКТУРА,РАЗХОДНА ФАКТУРА, ДЕБИТНО ИЗВЕСТИЕ,КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ,БАНКОВА ТРАНЗАКЦИЯ,МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ОТ КАСОВ АПАРАТ, ПРИХОДЕН КАСОВ ОРДЕР,РАЗХОДЕН КАСОВ ОРДЕР,СМЕТКИ ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ,ПРОТОКОЛИ И ДРУГИ.

БАНКОВА ТРАНЗАКЦИЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПЛАТЕЖНО ЗА ОСИГУРОВКИ,ЗАПЛАТА НА СЛУЖИТЕЛ,ПОЛУЧЕНА СУМА ОТ КЛИЕНТА,ПЛАТЕНА НА ДОСТАВЧИК СУМА,ИЗТЕГЛЕНА,ВНЕСЕНА СУМА.

ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИ ЗА ФИРМИ С ЧУЖДЕСТРАННО УЧАСТИЕ, ТЪРГОВИЯ С  АВТОМОБИЛИ, ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ,  СДРУЖЕНИЯ С НЕСТОПАНСКА   ЦЕЛ, ФОНДАЦИИ СТРОИТЕЛСТВО,ТЪРГОВИЯ НА ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ,ТРАНСПОРТ И ДР. СА С   50% ПО-ВИСОКИ ОТ ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ПОРАДИ СПЕЦИФИКАТА ИМ НА ОБРАБОТВАНЕ.

ЦЕНИТЕ НА ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ  СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ФИРМИ С ОБОРОТ ДО 50000.00 ЛЕВА НА МЕСЕЦ.

ЦЕНИТЕ НА ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ВАЖАТ ЗА ФИРМИ С  ПЕРСОНАЛ ДО 1 ЧОВЕК. ПРИ ПО-ГОЛЯМ БРОЙ ПЕРСОНАЛ СЕ ДОБАВЯТ ПО 10 ЛВ. ЗА ВСЯКО ЛИЦЕ НАД 1-ВИЯ ЧОВЕК.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ ЗА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ :

– ГОД.ПРИКЛЮЧВАНЕ- 1 МЕСЕЧНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ;

– ОБРАБОТКАНА СТАРИ ПЕРИОДИ-50% ОТ МЕ.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ;

– РЕГИСТРАЦИЯ ПО ДДС НА НОВОРЕГИСТРИРАНА ФИРМА БЕЗ ДА Е ЗАПОЧНАЛА ДЕЙНОСТ 100 ЛВ., А ЗА ФИРМА С ДЕЙНОСТ 200 ЛВ.;

– СЧЕТОВОДНИ ДАН.КОНСУЛТАЦИИ 50 ЛВ. НА ЗАПОЧНАТ ПЪРВИ ЧАС, А ВСЕКИ СЛЕДВАЩ СЕ ДОПЛАЩА ПО 30 ЛВ.;

– ПРОВЕРКИ ОТ ИНСП.ПО ТРУДА, НОИ И НАП ПО 300 ЛВ.

– СЧЕТОВОДНИ ОДИТИ – 1 МЕСЕЧНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА СЧ.УСЛУГИ.

ВСИЧКИ ЦЕНИ СА ОРИЕНТИРОВЪЧНИ И СА БЕЗ ДДС.

КОНКРЕТНИТЕ ЦЕНИ СЕ ДОГОВАРЯТ С ВСЕКИ КЛИЕНТ СПОРЕД ХАРАКТЕРА НА ФИРМЕНАТА ДЕЙНОСТ, ОБОРОТА И ДОКУМЕНТООБОРОТА.